Böcker

Att skriva böcker och studera är en stark drivkraft hos mig och jag älskar att lära mig nya saker. Jag har haft förmånen att träffa många människor som har delat med sig av sina tankar och erfarenheter om kommunikation. I dessa böcker och publikationer kan du ta del av det som jag och andra personer tycker är viktigt och bra att tänka på i kommunikationen och i relation med andra människor. Du kan även få ta del av de studier jag gjort om sambandet mellan musik och teckeninlärning. Boken ”Möjligheter om tecken” ingår i mina teckenutbildningar som kurslitteratur. Håll till godo!

Mina publikationer

Möjligheter med tecken

Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Utgångspunkten för denna bok är tron på alla människors möjlighet till utveckling av kommunikation. Hur det sociala samspelet med andra människor ser ut och vad som passar bäst för varje person varierar eftersom vi alla är olika och har varierande behov.

Det finns massor av möjligheter och det är aldrig försent!

Maria Krafft Helgesson, musikterapeut och handledare i AKK med många års erfarenhet av arbete med kommunikation och tecken, varvar här fakta och kloka ord med vardagsnära reportage och samtal med personer som använder tecken i sin kommunikation.

Utgiven: 2014

Förlag: Hatten Förlag www.hattenforlag.se

Du beställer din bok här. 

HELA – Att skapa trygga relationer

För att må gott och trivas i livet behöver alla människor uppleva en känsla av sammanhang. Genom att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inför det som sker i livet får människor möjlighet att förstå sin omvärld. Trygga relationer utgör grunden till allt lärande.

HELA betyder Holistiskt Engagerat Lärande för Alla och är en investering som pågått i ett och ett halvt år på 23 skolor och förskolor. Syftet har varit att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Det gemensamma övergripande målet har varit att fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska.

Den här boken vänder sig till dig som vill ta del av det framgångsrika arbetet för att få tips och idéer om hur du kan skapa en känsla av sammanhang för alla barn och ungdomar oavsett behov av stöd. Boken är en sammanställning av alla utbildningar som genomförts och beskriver framgångsfaktorer samt reflektioner om processen.

Medförfattare till kompetensinnehåll i var sitt kapitel är:

Helena Pokka, Kenth Hedevåg, Christina Ahlström, Monika Olausson, Kent Karlsson, Anna Bratt, Emma Liljestad, Karin Simonsson

Utgiven: 2017

Förlag: Navet Science Center i Borås är initiativtagare till HELA.

Du kan ladda ner hela boken här.

Kommunikation med musik och tecken

Kommunikation med musik och tecken är en experimentell studie med vuxna om inlärning av Tecken som AKK med stöd av musik. Uppsatsen är på 15 hp och inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Denna studie undersöker, via ett experiment, om musik stödjer inlärning av Tecken som Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation. Människor kommunicerar på olika sätt och musik kan vara motivation för lärande. I Förenta Nationernas Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det om rätten till kommunikation. Människor med intellektuell funktionsnedsättning behöver ofta stöd av omgivningen i sin kommunikations- och språkutveckling. Deltagarna i studien var vuxna med nära relation till personer med intellektuell funktionsnedsättning som använder eller behöver tecken som alternativ och/eller komplement för sin kommunikation. Deltagarna (40 st) var indelade i fyra grupper. Grupperna tilldelades slumpvis fyra olika betingelser: musik eller inte respektive känd eller okänd sång. Sammanlagt genomfördes tre tester av teckenkunskaperna av 20 olika tecken. Testerna genomfördes vid tre tillfällen utspritt över fem veckor. Resultatet visade att deltagarna som för sin inlärning av tecken fått stöd av musik kunde flest tecken efter fem veckor. I studien ges en bakgrund till begreppen musik och musikterapi, kommunikation och språk samt forskning och diskussion av dessa begrepp. Studien ger även förslag på framtida forskningsfrågor inom ämnet.

Handledare: Annika Dahlgren Sandberg

Utgiven: 2013

Krafft Helgesson, M. Kommunikation med musik och tecken